„Bo wiek to tylko liczba” – CZAS DLA SENIORÓW

O projekcie

1. Tytuł zadania publicznego

„Bo wiek to tylko liczba” – CZAS DLA SENIORÓW

2. Termin realizacji zadania publicznego

od 2023–05–01 do 2023–12–31

3. Syntetyczny opis zadania

Miejsce realizacji zadania: Gminy Sokołów Małopolski/Kamień oraz Gminy Lubaczów/Horyniec Zdrój.

Grupa docelowa: seniorzy z Klubów Seniora, członkinie i członkowie Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalni emeryci/seniorzy, osoby 60+.

Zadania w ramach oferty Priorytet 1 będą obejmowały działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

„Bo wiek to tylko liczba- CZAS DLA SENIORÓW”3462/2023/AKTYWNI+
Wartość dofinansowania: 80 000.00 zł
Całkowita wartość zadania: 88 400.00 zł

Data zawarcia umowy: 20.07.2023 r.

Działania w projekcie

Głównym celem

zadania jest wsparcie i aktywizacja osób starszych, poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej, wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty wolno-czasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia. Celem jest również zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej osób starszych.

Opis grupy docelowej

Grupy docelowa: seniorzy z Klubów Seniora, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich oraz lokalni emeryci/seniorzy, osoby 60+.
Z uczestnictwa w wydarzeniach zaplanowanych z projektu „CZAS DLA SENIORA” korzystać będą osoby w jesieni życia, wymagające wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, w dostosowaniu się do szybko zmieniających się warunków życia, które jednocześnie mają do przekazania młodemu pokoleniu zasób umiejętności i wiedzy związanej z tradycją mającej lokalny charakter.

Kwota dotacji w wysokości 80 000.00 zł

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023