o nas

O Stowarzyszeniu Kobiety Karpat

Nasza misja, cel działania i struktury organizacyjne.

O Stowarzyszeniu

Władze Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Siła

Zaangażowanie

Pasja

Obszar działania

 • Cele Stowarzyszenia:
 1. wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet;
 2. integracja środowisk wiejskich poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską;
 3. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturowych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych;
 4. propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzez udziału kobiet w życiu publiczny, w polityce i w życiu gospodarczym;
 5. podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 6. gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności organizacji kobiecych;
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. ochrona środowiska naturalnego i zabytków przyrody;
 9. wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 10. promocja i organizacja wolontariatu;
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i ludowej;
 13. budowanie integracji międzypokoleniowej w szczególności w zakresie aktywności, edukacji oraz prowadzenie innych działań ze względu na wiek i niepełnosprawność seniorów;
 14. podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, w tym chorób kobiecych;
 15. współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Sposoby realizacji celów:
 1. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawnicze służącej realizacji celów statutowych;
 2. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą w realizacji zadań Stowarzyszenia;
 3. rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań związanych z celami statutowymi
 4. pozyskiwanie środków finansowych do realizacji celów statutowych,
 5. organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, kursów, spotkań, pokazów, wystaw, imprez kulturalnych, festynów, przeglądów;
 6. popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet;
 7. popieranie i rozwijanie działalności na rzecz kobiet;
 8. pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji oraz z funduszy krajowych i zagranicznych;
 9. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność Statutową Stowarzyszenia;
 10. organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin w szczególności organizowanie wycieczek i aktywnego wypoczynku;
 11. organizowanie poradnictwa dla ludności w szczególności poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego;
 12. prowadzenie badań naukowych;
 13. organizowanie konferencji naukowych;
 14. publikowanie i wydawanie materiałów (m.in. książek, broszur, ulotek);
 15. inicjowanie i organizowanie imprez charytatywnych służących pozyskiwaniu środków materialnych na rzecz potrzebujących kobiet
  i ich rodzin.

Statut do pobrania

Pobierz statut Stowarzyszenia Kobiety Karpat

Jak działamy?

 1. Prowadzimy działalność informacyjna, promocyjną, wydawnicza i szkoleniową.
 2. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranica
 3. Popularyzujemy wiedzę i podnosimy kwalifikacje zawodowe kobiet
 4. Organizujemy festyny, przeglądy, wystawy, konkursy
 5. Inicjujemy i organizujemy imprezy charytatywne w celu pozyskania środków materialnych na rzecz kobiet, dzieci i ich rodzin
 6. Organizujemy poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe
 7. Pomagamy uchodźcom z Ukrainy
 8. Pozyskujemy środki finansowe do realizacji celów statutowych

Projekty, które realizujemy.

Zapoznaj się z projektami aktualnie realizowanymi przez Stowarzyszenie Kobiety Karpat.

„Tu zaczyna się życie a miłość nigdy nie kończy” – CZAS DLA RODZINY

„Bo wiek to tylko liczba” – CZAS DLA SENIORÓW