„Tu zaczyna się życie a miłość nigdy nie kończy” – CZAS DLA RODZINY

O projekcie

ZADANIE PUBLICZNE pod nazwą:
„Tu zaczyna się życie, a miłość nigdy nie kończy – CZAS DLA RODZINY”.
W ramach konkursu: IV otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023 – Priorytet 1. – „Kampanie” ogłoszonym przez: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.
Rodzaj zadania publicznego: 31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka – Projekty informacyjno-
edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej.
Umowa nr BPD/PPR/KAMPANIE/32/2023 z dnia 2023-06-22.

Krótki opis:
Projekt zakłada szerokie spektrum Kampanii wizerunkowej rodziny, które poprzez integrację, spotkania szkoleniowe, spotkania warsztatowe, sportowe, konferencje informacyjne oraz promocyjne, integracyjne wycieczki wymianę doświadczeń dla rodzin z dziećmi, dziadków/seniorów spowodują realizację
celów projektu.

Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej – „Po pierwsze Rodzina!” „Tu zaczyna się życie, a miłość nigdy nie kończy – CZAS DLA RODZINY” BPD/PPR/KAMPANIE/32/2023
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 300 000,00 zł
Data zawarcia umowy: 22.06.2023 r.

Działania w projekcie

1. Czas realizacji

Data rozpoczęcia 2023-05-01 Data zakończenia 2023-12-31

2. Miejsce realizacji zadania

Województwo: podkarpackie

3. Grupa docelowa

Grupą docelową są rodziny: rodzice, dzieci, dziadkowie oraz społeczne lokalne organizacje działające na rzecz rodziny: grupy parafialne KSM, Oaza, Oaza Rodzin, Schola, Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studencki, organizacje Strzelcy, Orlęta, Harcerze, Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Szkolne Koła Wolontariatu, Ochotnicze Straże Pożarne.

4. Idea projektu

To wzmacnianie więzi rodzinnych. Stwarzanie okazji rodzinom do lepszego startu życiowego oraz do zwiększenia ich udziału w życiu społeczno-kulturalnym. Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych oraz prowadzenie pozytywnej kampanii wizerunkowej rodziny.

5.Główne cele

możliwość spędzenia wspólnego czasu podczas warsztatów, wycieczek, survival’ów,
budowanie i wzmacnianie relacji w rodzinie,
zwiększenie wiedzy i kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodziców poprzez szkolenia, warsztaty tematyczne, akcje informacyjne
stworzenie środowiska edukacyjnego dla rodziców i dzieci,
inspirowanie rodziców,
skuteczniejsze radzenie sobie rodziców w kryzysach,
zwiększenie liczby kontaktów między rodzinami i wymiany doświadczeń,
wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa,
integrowanie społeczności lokalnej,
upowszechnienie informacji o rodzinie,
wytworzenie kompetencji ukierunkowanych na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa oraz wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny.