Kobiety Sukcesu w Karpatach

O projekcie

ZADANIE PUBLICZNE pod nazwą:
„KOBIETY SUKCESU W KARPATACH”.
W ramach konkursu: PROO-1a Edycja 2023 – Priorytet 1. – ogłoszonym przez: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Umowa nr NR 8/PROO/1a/2023 z dnia 2023-08-14.

Krótki opis: Celem projektu jest rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia poprzez wzmocnienie, rozszerzenie i promowanie działań realizujących zadania statutowe służące samorealizacji i aktywizacji zawodowej kobiet oraz podkreśleniu roli kobiety na różnych płaszczyznach życia w tradycji chrześcijańskiej. W projekcie zaplanowano szkolenia dla podwyższenia kwalifikacji SKK nt. wdrażania nowoczesnych zasad zarządzania i pozyskiwania funduszy dla rozwoju oraz budowania marki organizacji. Spotkania nt. „Kobiety sukcesu w Karpatach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, które będą świetną okazją do zapoznania się z inspirującymi sylwetkami kobiet pochodzących z regionu Karpat. Niezwykle istotnym działaniem podnoszącym rangę Stowarzyszenia będzie coroczna Gala: Kobiety Karpat – Kobiety Sukcesu i Osobowości, dzięki której zwiększymy udział kobiet w życiu publicznym i społecznym.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.
Wartość dofinansowania: 348 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 348 000,00 zł
Data zawarcia umowy: 14.08.2023 r.

Działania w projekcie

1. Czas realizacji

Data rozpoczęcia 2023-06-01 Data zakończenia 2025-12-31

2. Główne cele

rozwój organizacji poprzez realizacje zadań statutowych dla aktywizacji kobiet do samorealizacji, rozwój instytucjonalny dla wzmocnienia i rozszerzenie Stowarzyszenia do 31.12.2025 r. poprzez:
1. opracowanie strategii, jej realizację i aktualizację,
2. działania komunikacyjne i promocyjne (tworzenie marki KK),
3. zakorzeniania organizacji w środowisku lokalnym poprzez- zwiększenie liczby członków do co najmniej 40 os. oraz założenie nowych 3 kół;
nawiązanie współpracy regionalnej z 6 organizacjami pozarządowymi,
4. szkolenia dla podwyższenia kwalifikacji SKK nt. stworzenie i prezentacja marki Stowarzyszenia; wdrożenie nowoczesnych zasad zarządzanie i
pozyskiwanie funduszy dla rozwoju,
5. copółroczne spotkania nt. „Kobiety sukcesu w Karpatach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (dla min. 25 osób na kwartał),
6. coroczna Gala z wręczeniem statuetek Kobiety Karpat – Kobiety Sukcesu i Osobowości (dla min. 20 osób na rok).

3. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności organizacji:  Nasze działania statutowe są związane z prowadzeniem działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej i szkoleniowej. Współpracujemy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą, popularyzujemy wiedzę i podnosimy kwalifikacje zawodowe kobiet, organizujemy festyny, pikniki przeglądy, wystawy, konkursy, inicjujemy i organizujemy imprezy charytatywne w celu pozyskania środków materialnych na rzecz kobiet, dzieci i ich rodzin, promujemy politykę senioralną, pomagamy uchodźcom z Ukrainy, pozyskujemy środki finansowe do realizacji celów statutowych.
Działania organizacji adresowane są do: kobiet, dzieci i ich rodzin, seniorów, środowisk wiejskich. Współdziałania z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi w zakresie realizacji takich samych celów statutowych. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, promocja i organizacja wolontariatu. Z uwagi na krótki czas istnienia stowarzyszenia są to głównie działania w ramach realizowanych projektów i pozyskiwanych dotacji na ten cel. Do grup docelowych docieramy poprzez promocję działań w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz profilu FB, a także przez zamieszczanie informacji w prasie i mediach oraz przez rozprowadzanie plakatów i wysłanie zaproszeń.